1. Bendrosios nuostatos

Šios pirkimo ir pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato asmens, įsigyjančio prekes e-parduotuvėje www.goldenflea.lt (toliau – Pirkėjas), ir e-parduotuvės „Golden Flea“  (toliau – Pardavėjas) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybes. Įsigydamas prekes Pirkėjas sutinka šių Taisyklių laikytis.

2. Pirkimo ir pardavimo sutarties sudarymas

2.1. Pirkimo ir pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas elektroninėje parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs apmokėjimo būdą ir susipažinęs su šiomis Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Užsakyti“, ir galioja iki visiško pareigų pagal šią sutartį įvykdymo.

3. Pirkėjo teisės ir pareigos

3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes elektroninėje parduotuvėje, vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis bei Lietuvos Respublikos teisės aktais.

3.2. Pirkėjas (vartotojas) turi teisę atsisakyti elektroninėje parduotuvėje sudarytos prekių pirkimo ir pardavimo sutarties su Pardavėju, apie tai raštu pranešdamas Pardavėjui per 14 darbo dienų nuo prekės pristatymo dienos. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo ir pardavimo sutarties su Pardavėju tik tuo atveju, jei prekė yra kokybiška, nebuvo sugadinta ir iš esmės nepasikeitė jos išvaizda.

3.3. Pirkėjas privalo pateikti išsamius ir teisingus duomenis elektroninės parduotuvės registracijos ir pirkimo formoje. Jeigu bus pasikeitę Pirkėjo asmens duomenys ir Pardavėjas apie tai nebus informuotas, Pirkėjas prisiima visą dėl to kylančią nuostolių riziką.

3.4. Pirkėjas privalo sumokėti prekių bei jų pristatymo kainą, taip pat kitus mokėjimus (jei tokie nurodyti, sudarant sutartį) ir priimti užsakytas prekes. Už prekes Pirkėjas sumoka, naudodamasis savo banku internete, į kurį pateikiama nuoroda iš elektroninės parduotuvės (tuo atveju, jei Pardavėjas su Pirkėjo banku turi sudaręs atitinkamą sutartį), arba atlikdamas mokėjimą iš bet kurio kito banko į Pardavėjo sąskaitą, nurodytą gautame laiške su užsakymo patvirtinimu. Taip pat Pirkėjas gali atsiskaityti grynais pinigais.

3.5. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

3.6. Pirkėjas privalo atlikti mokėjimą už įsigytas prekes ne vėliau kaip per 24 valandas nuo mygtuko „Užsakyti” paspaudimo. Per šį terminą mokėjimo pavedimo nepatvirtinus, Pardavėjas turi teisę laikyti, kad Pirkėjas atsisakė pirkimo-pardavimo sutarties. Pirkėjo pasirinktos prekės rezervuojamos bei Pardavėjas imasi vykdyti pirkimo-pardavimo sutartį tik tada, kai Pardavėjas gauna pranešimą iš Pirkėjo banko ar Pirkėjo apie atliktą mokėjimą už pasirinktas prekes.

3.7. Pirkėjas įsipareigoja laikytis šių Taisyklių ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

4. Pardavėjo teisės ir pareigos

4.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti elektroninės parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas gali be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti jam galimybę naudotis elektronine parduotuve ir neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius.

4.2 Pardavėjas, iškilus neaiškumams dėl užsakyme pateiktos informacijos, turi teisę susisiekti su Pirkėju užsakyme nurodytais rekvizitais. Prekių pristatymo terminas tokiu atveju pradedamas skaičiuoti nuo susisiekimo su Pirkėju dienos. Pardavėjas turi teisę iš anksto neįspėjęs Pirkėjo anuliuoti jo užsakymą:

4.2.1. jei Pardavėjui nepavyksta susisiekti su Pirkėju per 2 (dvi) darbo dienas po užsakymo pateikimo;
4.2.2. jei Pirkėjas nepateikia Pardavėjui prašomos informacijos Pardavėjo nurodytu terminu;
4.2.3. jei Pirkėjas nepateikia Pardavėjui sutikimo jo asmens duomenų tikrinimui.

4.3. Pardavėjas turi teisę laikinai arba neterminuotai nutraukti elektroninės parduotuvės veiklą be atskiro įspėjimo ir neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius.

4.4. Pardavėjas turi teisę vienašališkai pakeisti šias Taisykles. Pakeitimai įsigalioja nuo paskelbimo momento visiems po paskelbimo sudaromiems sandoriams.

4.5. Pardavėjas turi teisę iš anksto neįspėjęs Pirkėjo anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, numatytu apmokėjimo būdu, nesumoka už prekes per 24 valandas.

4.6. Jeigu registracijos metu ar vėliau pateikiami melagingi, netikslūs, klaidinantys ar ne visi prašomi pateikti duomenys, arba Pirkėjas nesilaiko kitų įsipareigojimų, numatytų šiose Taisyklėse, Pardavėjas turi teisę nedelsiant panaikinti registraciją ir ištrinti Pirkėjo duomenis arba apriboti Pirkėjo teisę naudotis el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis. Už Pirkėjo pateiktų neteisingų duomenų sukeltus padarinius atsako tik Pirkėjas.

4.7. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis. Pardavėjas nesuteikia jokių garantijų, kad elektroninė parduotuvė veiks nenutrūkstamai ar kad duomenų perdavimas bus be klaidų. Pardavėjas neatsako už jokius Pirkėjo nuostolius, susijusius su elektroninės parduotuvės veikimo sutrikimais ir (ar) duomenų perdavimo klaidomis.

4.8. Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdamas Pirkėjui pateikti užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką prekę, o Pirkėjui atsisakius priimti prekės analogą, grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus per 10 darbo dienų. Šiuo atveju Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių nepateikimą.

4.9. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumą. Pirkėjo Asmens duomenis tvarkyti tik Taisyklių, Privatumo politikos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

4.10. Pardavėjas įsipareigoja vykdyti kitas Taisyklėse, Privatumo politikoje ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose Pardavėjui keliamas pareigas.

5. Prekių pirkimas - pardavimas

5.1. Pirkėjas gali pirkti prekes Goldenflea.lt elektroninėje parduotuvėje pasirinkdamas vieną iš šių būdų:

5.1.1. internetu užsiregistruodamas Goldenflea.lt (įvesdamas savo registracijos vardą ir slaptažodį);

5.1.2. internetu nesiregistruodamas Goldenflea.lt;

5.2. Pirkėjas, užsisakydamas prekes, atitinkamuose Pardavėjo pateiktuose informacijos laukuose, privalo nurodyti Privatumo politikoje numatytus tinkamam prekių užsakymo įvykdymui būtinus savo Asmens duomenis.

5.3. Kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą prekę ir suformavęs prekių krepšelį, įvykdo visus užsakymo žingsnius, kurių paskutinis yra mokėjimo būdo pasirinkimas ir patvirtinimas, laikoma, kad tarp Pardavėjo ir Pirkėjo atsirado pirkimo – pardavimo teisiniai santykiai ir sudaryta pirkimo – pardavimo sutartis. Pardavėjas siunčia Pirkėjui nuoroda į galiojančias Taisykles kartu su užsakymo patvirtinimu Pirkėjo nurodytu elektroninio pašto adresu.

3.5. Kiekvienas Pirkėjo užsakymas saugomas GoldenFlea.lt duomenų bazėje.

7. Prekių pristatymas

5.1. Pirkėjas gali pasirinkti vieną iš prekių pristatymo būdų:

5.1.1. prekių atsimėmimas Goldenflea.lt fizinėje vietoje, adresu - Karkazų g. 100, Karkazų k., Kauno raj.;

5.1.2. prekių pristatymas į Omniva siuntų terminalus.

5.2. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Lietuvos teritorijoje per 2-5 darbo dienas.

5.3. Prekių pristatymo terminas pradedamas skaičiuoti nuo to momento, kai:

5.3.1. Pirkėjas atliko apmokėjimą už prekes, jei buvo pasirinktas apmokėjimas banko pavedimu;

5.4. Siuntos pristatymo metu Pirkėjas ar, priklausomai nuo atvejo, Pirkėjo atstovas privalo kartu su transporto įmonės atstovu patikrinti siuntos pakuotės būklę, prekių kiekį, kokybę ir asortimentą.

5.4.1. Nustačius siuntos pakuotės pažeidimą transportavimo metu (prekė sudužo, sušlapo, deformavosi), Pirkėjas ar, priklausomai nuo atvejo, Pirkėjo atstovas privalo nufotografuoti gautą siuntą ar prekę faktiniu momentu (dėžėje, pakuotėje, tik gavus siuntą) ir atsiųsti nuotraukas el. paštu info@goldenflea.lt. Pardavėjas įsipareigoja grąžinti sumokėtus pinigus Pirkėjui už sudaužytą prekę transportavimo metu.

5.4.2. Pirkėjui ar, priklausomai nuo atvejo, Pirkėjo atstovui atsiėmus siuntą iš paštomato ir nepateikus pretenzijų dėl pažeistos pakuotės, laikoma, kad prekės pristatytos nepažeistoje siuntos pakuotėje, prekių kiekis, kokybė, asortimentas atitinka pirkimo-pardavimo sutarties sąlygas.

5.5. Pristačius prekes pirkėjo nurodytu adresu laikoma, kad prekės Pirkėjui yra perduotos, nepriklausomai nuo to, ar prekes faktiškai priima Pirkėjas, ar bet kuris kitas asmuo, priėmęs prekes nurodytu adresu. Jei planuojamą prekių pristatymo dieną prekės nepristatomos, Pirkėjas nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip kitą dieną po planuotos prekių pristatymo dienos, apie tai informuoja Pardavėją. Priešingu atveju Pirkėjas praranda teisę reikšti Pardavėjui reikalavimus, susijusius su prekių nepristatymu ar pavėluotu pristatymu.

8. Prekių grąžinimas

8.1. Pirkėjui apsigalvojus, nebrokuota prekė gali būti grąžinta Pardavėjui nenurodant grąžinimo priežasties. Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti Mažmeninės prekybos taisyklių 17 punkte išvardintų kategorijų tinkamos kokybės prekes.

8.2. Norint grąžinti prekę, apie savo sprendimą atsisakyti šios sutarties turite informuoti mus raštu, ne ilgiau kaip per 5 dienas nuo prekės įsigijimo.

8.3. Prekės gali būti grąžinamos per 14 dienų nuo tos dienos, kurią prekes gavote. Jeigu grąžinimo laikotarpio pabaiga sutampa su nedarbo diena, jis pratęsiamas iki artimiausios darbo dienos.

8.4. Prekės grąžinimo išlaidas apmoka Pirkėjas.

8.5. Pinigai už prekes bus grąžinti Pirkėjui per 14 dienų nuo pareiškimo apie pirkinio atsisakymą, tačiau pinigų grąžinimas gali būti uždelsiamas negavus grąžinamų prekių arba įrodymo, kad jos išsiųstos. Grąžinami ir pristatymo mokesčiai, sumokėti Pirkėjo įsigyjant prekę. Papildomi pristatymo mokesčiai (už nestandartinį, skubų pristatymą) yra negrąžinami bei išskaičiuojami iš grąžinamos sumos.

8.6. Prekės grąžinamos originalioje prekės ir siuntos pakuotėje. Prekės grąžinamos Pardavėjo nurodytu adresu. Prieš grąžinant prekes pirkėjas būtinai turi susisiekti su Pardavėju el. paštu info@goldenflea.lt.

8.7. Už grąžinamos prekės tinkamą sukomplektavimą ir supakavimą atsako Pirkėjas.  Dūžtančios prekės turi būti supakuotos taip, jog būtų galima saugiai transportuoti. Jei transportavimo metu grąžinama prekė buvo sudaužyta, Pardavėjas negrąžina Pirkėjui pinigų už prekę.

8.8. Prekės nepriimamos atgal, jei buvo naudojamos ir (arba) buvo sugadintos ir (arba) prarado prekinę išvaizdą.

8.9. Visais grąžinimo atvejais pirkėjas pirmiausia privalo kreiptis, parašydamas laišką į info@goldenflea.lt, ir tik gavęs informaciją iš įmonės darbuotojo vykdyti grąžinimą nurodytais Pardavėjo būdais.

9. Bendra atsakomybė

9.1. Pirkėjas atsako už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Pirkėjas prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl registracijos formoje pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo.

9.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad elektroninėje parduotuvėje vaizduojamos prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais neatitinka realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamos kompiuterinės technikos ypatybių.

9.3. Pardavėjas įsipareigoja kuo detaliau nuordyti prekės defektus ar nusidėvėjimo trūkumus, o Pirkėjas turi suprasti, jog įsigijami daiktai yra seni, vintažiniai arba antikvariniai, todėl dauguma jų tyri minimalių laiko ir nusidėvėjimo ženklų.

10. Baigiamosios nuostatos

10.1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

10.2. Pardavėjas pasilieka teisę sustabdyti, savo nuožiūra pildyti, keisti šias Taisykles ir kitus su Taisyklėmis susijusius dokumentus, apie tai Pirkėją informuodamas elektroninėje parduotuvėje. Taisyklių papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t.y. nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami elektroninės parduotuvės sistemoje.

10.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Naujos paskyros registravimas

Jau turite susikūrę paskyrą?
Prisijunkite Arba Atkurkite slaptažodį